Regulamin

Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: NORTHVOICE Włodzimierz Rybicki, Nowa Tuchorza 6c, 64-212 Nowa Tuchorza, e-mail kontakt@northvoice.pl.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma Regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny – Northvoice Włodzimierz Rybicki, Nowa Tuchorza 6c, 64-212 Nowa Tuchorza
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wybranej przez Kupującego spośród form dopuszczonych przez Sprzedającego
 4. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy – Adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Rzecz w posiadanie.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wybrana przez Kupującego spośród form dopuszczonych przez Sprzedającego.
 13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość Rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Punkt odbioru – miejsce wydania Rzeczy niebędące Adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca Przedmiotem Umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.northvoice.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 20. Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Northvoice Włodzimierz Rybicki, Nowa Tuchorza 6c, 64-212 Nowa Tuchorza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9231252901, REGON: 366913665.
 21. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego w przypadku Klientów.
 22. Wada – zarówno Wada fizyczna, jak i Wada prawna.
 23. Wada fizyczna – niezgodność Rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli Rzecz:
  • nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 24. Wada prawna – sytuacja, kiedy Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania Rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w przypadku zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów Płatności i Dostaw. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Kupujący może porozumieć się ze Sprzedającym za pomocą poniższych danych:
  • adres e-mail Sprzedającego: kontakt@northvoice.pl,
  • numer telefonu Sprzedającego: 604 612 380 (kontakt w godzinach 10.00 – 18.00),
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 12 1140 2004 0000 3302 3326 3078 mBank.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy.
 6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§3 Zawarcie Umowy i realizacja

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać́ 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie Produktu do Koszyka;
  • wybór rodzaju Dostawy;
  • wybór rodzaju Płatności;
  • wybór Miejsca wydania rzeczy;
  • złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie wskazanego przycisku
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod Dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej,
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, zgodnie z cennikiem wybranej firmy kurierskiej,
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nowa Tuchorza 6c, 64-212 Nowa Tuchorza.
 4. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przy odbiorze,
  • płatność za pobraniem,
  • płatność przelewem na konto Sprzedającego.
 5. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 7. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem – po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 10. Niektóre Produkty oferowane przez Sprzedającego są wykonywane wyłącznie na indywidualne zamówienie Kupującego, co będzie odpowiednio oznaczone na Karcie produktu. Dla takich Produktów termin realizacji ustalany będzie indywidualnie.
 11. Zakupiony Przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (faktura lub rachunek) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy.

§4 Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na następującym formularzu: link lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy;
  • dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła Rzeczy będące Przedmiotem Umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będącej Przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. zawartej w drodze aukcji publicznej.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza wobec Klientów rękojmię za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za Wady (rękojmia).
 3. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli Rzecz sprzedana ma Wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunie. Jeżeli jednak Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany Rzeczy lub usunięcia Wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia Wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od Wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od Wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli Rzecz sprzedana ma Wadę, może również:
  • żądać wymiany Rzeczy na wolną od Wad;
  • żądać usunięcia Wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny.
 11. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Rzecz wadliwą w razie wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub odstąpienia od Umowy.
 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
  • żądania wymiany Rzeczy na wolną od Wad;
  • żądania usunięcia Wady.
   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana – przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę Rzeczy sprzedanej na wolną od Wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia Wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana – przed upływem roku od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W terminach określonych w §5 pkt 14 i 15 Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej Rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany Rzeczy na wolną od Wad lub usunięcia Wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Rzeczy lub usunięcia Wady.
 17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 18. Bieg terminu rękojmi za Wady prawne rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu Wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 19. Jeżeli z powodu Wady Rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu Wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 20. Upływ terminów do stwierdzenia Wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający Wadę podstępnie zataił.
 21. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający (dalej zwany też „Administratorem”).
 2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie i racjonalne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), wyłącznie w celu realizacji umowy z Kupującym.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności), tj. ulica wraz z numerem domu, miasto wraz z nazwą kraju, adres e-mail i numer telefonu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.
 6. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora, poprzez przesłanie informacji na adres e mail kontakt@northvoice.pl, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.
 8. Wszystkie dane osobowe w Sklepie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  • w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
  • dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  • dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,
  • wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO,
  • dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 9. Sprzedający nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Kupujących bez ich zgody, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • Sklep może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych) w celu świadczenia na jej rzecz usług przez te podmioty; w takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Kupujących we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Sklepu), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności,
  • w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu Dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  • Sklep może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Kupującego przez Administratora, zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@northvoice.pl.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail).
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce: (www.northvoice.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Właściwość sądu w sporach z Klientem: sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8 Załączniki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Polityka Cookies